Jazyk :
Slovensky English Deutsch

Ponúkané služby

Inžiniersko-geologický prieskum

 

Vykonávame inžiniersko-geologický prieskum pre rôzne stavebné projekty, od rodinného domu až po polyfunkčné objekty:

 • overenie horninového zloženia podložia
 • overenie uľahnutosti podložia a násypov
 • kontrola hrúbky a kvality starých základov a múrov jadrovými návrtmi
 • vplyv podzemnej vody na stavbu
 • pôdnomechanické vlastnosti podložia – šmykové parametre, pevnosť a deformačné parametre možnosti čerpania podzemných vôd a vsakovania povrchových vôd
 • návrh úpravy podložia vozoviek
 • možnosti zlepšenia zemín v podloží
 • monitoring geodynamických pohybov a sledovanie pohybov stavebných konštrukcií – geomonitoring
 • inklinometrické merania
 • merania inžinierskou mikroseizmikou - refrakčná, MASW
 • statická penetračná skúška CPT, CPTU

 


Kontrola zhutnenia

 

Pri realizácií rôznych stavebných projektov je potrebný značný presun zemných más, zvyčajne odkop a následný násyp. Pre zamedzenie deformácie násypu a zabezpečenie stability okrajov násypu  a zárezu je potrebná kontrola kvality nielen zeminy, ale aj samotného zhutnenia. Pri podcenení kvality spracovania násypov, respektíve podložia býva následná sanácia najnákladnejšia. 

 • statické zaťažovacie skúšky doskami priemeru: 300, 357 (0,1m2), 504,5 (0,2m2), 600, 762 mm
 • rázová zaťažovacia skúška 300 mm
 • objemová hmotnosť in situ – priama metóda
 • ľahká dynamická penetračná skúška DPL-5, DPL-10 do 8 m
 • stanovenie priepustnosti in situ – pre vsakovacie systémy, minerálne izolačné vrstvy a pod. 

 


Laboratórium mechaniky zemín a hornín


Vykonávame laboratórne práce pre mechaniku zemín a hornín:

 • stanovenie vlhkosti zemín a hornín
 • stanovenie zrnitosti zemín
 • objemová hmotnosť zemín a hornín
 • hustota pevných častíc
 • stanovenie medze plasticity a tekutosti
 • pórovitosť a nasiakavosť
 • rozbredavosť – citlivosť zemín pri styku s vodou
 • obsah uhličitanov v zemine
 • obsah organických látok v zemine
 • stanovenie pevnosti v prostom tlaku
 • miera zhutniteľnosti – Proctor Standart
 • skúška pomeru únosnosti CBR, IBI
 • priepustnosť zemín
 • vypracovanie receptúry pre zlepšovanie zemín hydraulickými pojivami
 • čeľusťové šmykové skúšky
 • stlačiteľnosť - oedometrické skúšky
 • napučiavosť

 

 

Výpočty mechaniky zemín


Výpočty mechaniky zemín overujú a modelujú interakciu stavby a horninového podložia. Výpočtami mechaniky zemín je možné overiť stabilitu svahov, zárezov. Samozrejme vypočítame aj únosnosť podložia pre plošné, či pilótové základy. Pre zložitejšie projekty taktiež využívame výpočtovú metódu: metóda konečných prvkov (MKP - FEM), nástroj pre modelovanie deformácie a stability horninového prostredia.  

 • výpočet únosnosti základovej pôdy
 • výpočet sadania základovej pôdy
 • výpočet stability svahu
 • výpočet stability podzemných priestorov
 • výpočet vystužených násypov a svahov
 • výpočet stability pilotových a pažených stien vrátane prúdenia podzemnej vody
 • výpočet stability a deformácie oporných múrov
 • 3D modelovanie terénu a vytváranie 2D profilov
 • výpočet náchylnosti zemín na stekutenie pri seizmickom zaťažení

 

 

Agrotechnické analýzy


Pre poľnohospodárov a farmárov ponúkame agrotechnické analýzy pôd. Overené agrotechnické parametre pôdy pomáhajú efektívnejšiemu nakladaniu s priemyselnými hnojivami, vápnením pôdy a v neposlednom rade aj k prispôsobeniu plodín vlastnostiam pôdy. Agrotechnické analýzy pomôžu využiť vlastnosti pôdy na maximum pre vaše vyššie výnosy a efektívnejšie využitie hnojív a podporných látok pre pôdu.

 • stanovenie zrnitosti pôdy
 • pórovitosť pôdy
 • obsah uhličitanov v zemine
 • obsah organických látok v pôde
 • stanovenie obsahu makroprvkov K, N, P